٨٨٦٨١٧٤٦-٨٨٦٨٠٩٣٨

ContactUs@Physioaramesh.ir

درد بازوی نوازنده

توراسیک اوت لت، درد مفصل فک و شلی لیگامانی در نوازندگان

۴ آذر, ۱۳۹۶ - فیزیوتراپیست صادق زراعتکار - در دسته آسیبهای اسکلتی نوازندگان

بدون دیدگاه

از دیگر مشکلات رایج در بین نوازندگان، سندروم توراسیک اوت لت، درد مفصل فک و شلی لیگامانی است. در مباحث پیشین با مشکلات رایج دیگری